0%

جذب و استخدام

آموزش و ارتقاء

همواره در نوآوران معتقدیم که منابع انسانی یک دارایی معمولی سازمانی نیست!!بلکه یک دارایی خاص است که می تواند ما را همواره رو به جلو حرکت دهد. به همین منظور، فرآیند بررسی رزومه امری بدون توقف و کاملا هوشمند است تا متقاضیان بتوانند حداکثر در 10 روز از نتیجه آن آگاه و یا بصورت آنلاین مسیر رزومه ارسالی خود را دنبال کنند .